ประชุมประชาคมระดับตำบล ปี ๒๕๖๔

ประชุมประชาคมระดับตำบล ปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  เพื่อให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมวางแน  ร่วมดำเนินการ  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

Share on Line
Share on Pinterest