ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า

ตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า

งานป้องกันภัยฯ สำนักปลัดร่วมกับกองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า ในหมู่บ้าน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

Share on Line
Share on Pinterest