รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  73.08 คะแนน  ระดับผลการประเมิน  ระดับ C  

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

1 คุณภาพการดำเนินงาน 85.73
2 การปฏิบัติหน้าที่ 83.31
3 การปรับปรุงการทำงาน 83.07
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 82.72
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.29
6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 80.55
7 การใช้อำนาจ 80.19
8 การใช้งบประมาณ 79.03
9 การป้องกันการทุจริต 62.50
10 การเปิดเผยข้อมูล 55.62

Share on Line
Share on Pinterest