ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 80-011 บ้านนาอีเลิศ - อ่างนาอีเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล  รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 80-011   บ้านนาอีเลิศ  - อ่างนาอีเลิศ หมู่ที่  7   ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Share on Line
Share on Pinterest