รายงานผลการพิจารณา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 80-011 บ้านนาอีเลิศ - อ่างนาอีเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่งประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล

รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ล.ถ 80-011   บ้านนาอีเลิศ  - อ่างนาอีเลิศ หมู่ที่  7 

ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest