ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง แบบผิวจราจรเคพซีล สาย ลย.ถ 80-011 บ้านนาอีเลิศ - อ่างนาอีเลิศ หมู่ที่ 7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest