ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง กำหนดราคากลางโโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.80-027 ถนนสายหนองดู่ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น  ลย.ถ.80-027  ถนนสายหนองดู่  - บ้านน้ำอ้อม  หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest