รายงานกำหนดราคากลาง โ่ครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ.80-027 ถนนสายหนองดู่ - บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-

Share on Line
Share on Pinterest