ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

                                             

สามารถตรวจสอบรายละเอียดตามเลขที่เอกสารสิทธิ์ ครับ

 

 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

   อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คือ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ 1 ม.ค. ของปีไหน     ก็ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้นไป

ถ้าเจ้าของที่ดินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้นเป็นคนละคนกัน ก็ให้เจ้าของที่ดินเสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าที่ดิน ส่วนเจ้าของสิ่งปลูกสร้างก็เสียภาษีเฉพาะส่วนของมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี

โดยทั่วไป ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง จะต้องเสียภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการคำนวณภาษี โดยแยกตามรายการดังนี้

1.ที่ดิน >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน

2.สิ่งปลูกสร้าง >> ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง

3.สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (คอนโด) >>   ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด

วิธีคำนวณภาษี

การคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะใช้คำนวณแบบขั้นบันไดตามมูลค่าของฐานภาษีแต่ละขั้น โดยใช้สูตรเบื้องต้น คือ

มูลค่าของฐานภาษี

“มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – มูลค่าของฐานภาษีที่ได้รับยกเว้น”

ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

“มูลค่าของฐานภาษี × อัตราภาษี”

วิธีเสียภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง จะเป็นผู้ประเมินให้ และจะส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือน     ก.พ. ของแต่ละปี และต้องชำระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนั้น แบบประเมินภาษีจะประกอบด้วย

1.รายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2.ราคาประเมินทุนทรัพย์

3.อัตราภาษี

4.จำนวนภาษีที่ต้องชำระ

สถานที่ชำระภาษี

ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

บทลงโทษ

เบี้ยปรับ คือ ค่าปรับที่เกิดจากการชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแบ่งกรณีได้ดังนี้

1. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด และได้รับหนังสือแจ้งเตือน

- เสียเบี้ยปรับ 40% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

2. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษีตามเวลาที่แจ้งไว้ตามหนังสือแจ้งเตือน

- เสียเบี้ยปรับ 20% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

3. ไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน

- เสียเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

4. อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 ตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในหนังสือแจ้งเตือนตามมาตรา ๖๑ เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจ ออกคำ สั่งเป็นหนังสือยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษี เพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการยึด อายัด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 042-810950    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง

                อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย   กองคลัง  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วันเวลาราชการ

Share on Line
Share on Pinterest