สำนักงานปลัด

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร  สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา  อบต.  และคณะผู้บริหาร  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ  อบต. ทั้งหมด   การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ  และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม  เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์  การส่งเสริมการเกษตร  การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้  การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายใน   ออกเป็น  5  งาน   คือ
 
งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ 
 • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร 
 • งานบริหารงานบุคคล 
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานตรวจสอบภายใน 
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม 
 • งานการประชุม 
 • งานอำนวยการและประสานราชการ 
 • งานติดตามผลการปฏิบัติ
 • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • งานเลือกตั้ง 
 • งานข้อมูลการเลือกตั้ง 
 • งานชุมชนสัมพันธ์ 
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย 
 • งานสนับสนุนและบริการ 
 • งานอำนวยการ 
 • งานป้องกัน 
 • งานช่วยเหลือฟื้นฟู 
 • งานกู้ภัย 

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 • งานวิชาการ 
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 • งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานกฎหมายและนิติกรรม 
 • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง 
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 • งานระเบียบการคลัง 
 • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานสวัสดิการสังคม 
 • งานพัฒนาชุมชน 
 • งานจัดระเบียบชุมชน 
 • งานสังคมสงเคราะห์ 
 • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี 

งานการเกษตร 

 • งานส่งเสริมการเกษตร 
 • งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

Share on Line
Share on Pinterest