กองคลัง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ –  จ่ายเงินงบประเภท  งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน  อบต. รวบรวมสถิติ  เงินได้ประเภทต่าง ๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ  การหักภาษี  และนำส่ง  รายการเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ  อบต.  การยืมเงินทดรอง ราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ
 
งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรับเงิน  เบิกจ่ายเงิน 
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 • งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานการบัญชี 
 • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 • งานงบการเงินและงบทดลอง 
 • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 • งานพัฒนารายได้ 
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
 • งานพัสดุ 
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่องภาษีประจำปี

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
โรงเรือนและที่ดินซึ่งใช้ต่เนื่องกับโรงเรือนนั้นๆ   และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้าง นั้น

 • โรงเรือน  หมายถึง  บ้านเช่า  ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน  ธนาคาร  โรงแรม  โรงภาพยนต์  โรงพยาบาล  โรงเรือน  อพาร์ทเมนท์  สนามมวย  คลังสินค้า
 • สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ  หมายถึง  ท่าเรือ  สะพาน อ่างเก็บน้ำ  คานเรือ  ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดกับที่ดิน

   ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือส่ิ่งปลูกสร้างโรงเรือน

    ผู้มีหน้าที่เสียภาษี   หมายถึง  ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

     ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 การยื่นเแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 

ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน ) จะต้องยื่นแบบ ( ภ.ร.ด. 2 ) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี เมื่อผู้ประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี ( แบบ ( ภ.ร.ด. 2 ) จะต้องชำระค่าภาษี   ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งภาษี

การยื่นอุทธรณ์

   เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจการประเมินค่าภาษี  ให้ยื้่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภายใน 15 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

   ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ  12.5 ของค่ารายปี (ค่าเช่า)

การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา

 • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภายในกำหนด  ต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท
 • กรณีผู้รับการประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน  30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้
  • ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
  • ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน  แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
  • ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน  แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
  • ถ้าค้างชำระตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

2. ภาษีป้าย 

    เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย  อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า  หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้  ไม่ว่าได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแะสลักจารึก  หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการาชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

      ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง   ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี  กรณีที่ติดตั้งป้ายใหม่  จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1  ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

     ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระภาษีภายใน  15 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือจะชำระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยก็ได้

อัตราค่าภาษีป้าย

ป้ายประเภทที่ 1   หมายถึง  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น  คิดในอัตรา 20 บาท ต่อ 500  ตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง (ก)ป้ายที่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร   เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว  ถ้ามีอัตราต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายคนละ 200 บาท

 • การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้าย  ภายในกำหนดเวลา  ผู้ที่เป็นเจ้าของรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี
 • ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

3. ภาษีบำรุงท้องที่

         ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก "ที่ดิน"  ซึ่งหมายถึง พื้นที่ดิน  พื้นที่ที่เป็นภูเขา  หรือที่มีน้ำด้วยเป็นภาษีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน , ผู้ครอบครองที่ดินปีละ 1 ครั้ง  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  ถึงวันที่ 30 เมษายน ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5 ) ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์

การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายใน  วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี

การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนดเวลา

 • กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของเงินค่าภาษี  
 • กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไม่ชำระค่าภาษีในระยะเวลาที่กำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินค่าภาษีต่อเดือน

    ภาษีค้างชำระ

 1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10 % ของภาษี
 2. ยื่นรายการไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าเสียภาษีประเมินเพิ่มเติม
 3. แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง  ค่าภาษีน้อยลง  ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่ม
 4. ชำระภาษีเกินกำหนด 30 เมษายน  ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน  ของค่าภาษีเศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

 1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยโดย  ไม่ทำการค้า หรือให้เช่าแต่อย่างใด  ลดหย่อนได้ 1 ไร่  ส่วนที่เกินต้องเสีย
 2. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้่า  และได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วจะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 

Share on Line
Share on Pinterest