ข้อกำหนด/เงื่อนไขในการให้บริการผ่านการจองคิวออนไลน์

                1. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ 10 วันทำการ (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

                2. จองล่วงหน้าได้ 1 คิว/ 1 คน

                3. ให้บริการ 1 คิว ต่อจำนวนคำขอ ไม่เกิน 1 คำขอ

                4. การเลื่อนคิว ต้องเลื่อนก่อนวันที่ขอรับบริการอย่างน้อย 1 วัน และสามารถเลื่อนล่วงหน้าออกไปได้ 10 วัน

                5. ผู้รับบริการต้องมาก่อนเวลาที่จองคิวไว้ 10 นาที หากมาสายเกินกว่าเวลาจองไว้ 10 นาที ถือว่าเสียสิทธิ์การ
                   จองนั้นทันที จะต้องรับบัตรคิว ณ หน่วยบริการตามปกติ

ช่องทางและวิธีการจอง

               1. คลิกที่นี่ แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

               2. สแกน QRcode แล้วส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่

 

Share on Line
Share on Pinterest