thumbs
นางรัตนากร สีสัน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

thumbs
นางประเทือง สุขเอมโอษฐ์
นักจัดการงานทั่วไป
08-6008-6512
thumbs
นางสาวปิยดา นาคครุฑ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
08-8335-9888
thumbs
นางสาวอำพร บัวระภา
นักวิชาการศึกษา
08-6050-6847
thumbs
นางสาวกิตติยา อาสาสอน
นักทรัพยากรบุคคล
08-0013-2161
thumbs
นางสาวพัทยา คำมา
นักพัฒนาชุมชน
08-5274-8248
thumbs
นางนภา ประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
08-0747-6919
thumbs
นายกมลชัย กองจันทร์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
08-1369-3205
thumbs
นายจักรวาล จึงวัฒนตระกูล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
08-6903-0939
thumbs
นางสาวมาธาวี เหตุเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
08-7226-6355
thumbs
นางทองคูณ เดชวงศิลป์
ครู
08-2123-0805
thumbs
นางสาวพัชรี ค้าปลา
ครู
09-2675-1537
thumbs
นางนภัทร วรีฤทธิ์
ครู
08-6227-7406
thumbs
นางภัทรทินันท์ สุขสมบูรณ์
ผู้ดูแลเด็ก
08-7951-7683
thumbs
นางอารยา บุญปัน
ผู้ดูแลเด็ก
0-4281-0950
thumbs
นายเสดน พิมที
พนักงานขับรถ
08-1369-4699
thumbs
นางเกษร วรีฤทธิ์
แม่บ้าน
08-9277-1236
thumbs
นายวิทยา ลานนท์
พนักงานประจำรถน้ำ
09-3060-6732
thumbs
นายสุรชัย พรมสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
08-2856-6413
thumbs
นายวุฒิชัย ศักดาพิทักษ์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
09-3060-7632
thumbs
นายธนพล ผงบุญตา
พนักงานประจำรถน้ำ
08-2839-4401
thumbs
นายเอกชัย พิลาแก้ว
พนักงานประจำรถน้ำ
0-4281-0950
thumbs
นายดิลก ส่วนเสมอ
พนักงานประจำรถน้ำ
0-4281-0950
thumbs
นายประสิทธิ์ โสภา
คนงานทั่วไป
09-1357-9668
thumbs
นางสาวชุติมา บัวระภา
คนงานทั่วไป
09-3467-6221
thumbs
นางสาวศุภานันท์ พุ่มโพธิ์ทอง
คนงานทั่วไป
09-3345-8589
thumbs
นางสาวพิทยาภรณ์ ขัตติสร
คนงานทั่วไป
09-9917-6079
thumbs
นายวัฒนา จันทิหล้า
คนสวน
0-4281-0950
thumbs
นายอุทัย พลซา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
0-4281-0950
thumbs
นายแก้ว มหาสิงห์
พนักงานประจำรถเก็บขยะ
08-0007-7894
thumbs
นายหนูแดง นามบุตร
พนักงานประจำรถเก็บขยะ
0-4181-0950
    person_upload/backend/groupphoto20_1.jpg person_upload/backend/groupphoto20_2.jpg person_upload/backend/groupphoto20_3.jpg

Share on Line
Share on Pinterest