thumbs
นางสาวภัฏศมา สินสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
09-5573-6926
thumbs
นายสุพรรณ พันธ์ขาว
นักวิชาการพัสดุ
08-4393-5416
thumbs
นางอิษฎา อุดมสิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
08-6239-6797
thumbs
นางวิรัชญาภรณ์ โปร่งมณี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
08-9570-2068
thumbs
นางรัชนี ปิ่นทอง
นักวิชาการคลัง
08-2017-6070
thumbs
นางสาววิจิตรา ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0-4281-0950
thumbs
นางสาวเพ็ญนภา พรมโครตค้า
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0-4281-0950
thumbs
นางสาววรรณนิศา ภูอวด
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
0-4281-0950
thumbs
นางสาวพรชนิตร์ เที่ยงน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
08-5648-1511
thumbs
นางสาวอัจฉรา ยศศรีใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
08-0044-6719
thumbs
นายณวัฒน์ คำมี
ผู้ช่วยในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
08-4799-9411
    person_upload/backend/groupphoto21_4.jpg person_upload/backend/groupphoto21_5.jpg person_upload/backend/groupphoto21_6.jpg person_upload/backend/groupphoto21_7.jpg person_upload/backend/groupphoto21_8.jpg person_upload/backend/groupphoto21_9.jpg person_upload/backend/groupphoto21_10.jpg person_upload/backend/groupphoto21_11.jpg person_upload/backend/groupphoto21_12.jpg person_upload/backend/groupphoto21_13.jpg person_upload/backend/groupphoto21_14.jpg person_upload/backend/groupphoto21_15.jpg person_upload/backend/groupphoto21_16.jpg person_upload/backend/groupphoto21_17.jpg

Share on Line
Share on Pinterest