thumbs
นายสายัณห์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

thumbs
นายกฤษณะ แสวงสาย
นายช่างโยธา
08-8340-2712
thumbs
นางสากล ภูมิภักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
09-5656-9040
thumbs
นายสิทธิ์พงษ์ วงษ์พิมศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา
09-1735-9897
thumbs
นายยอดรัก โพละกุ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
0-4281-0950
thumbs
นายอนันตสิทธิ์ คำภาหล้า
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา
08-8339-4021
thumbs
นายวิลัย ซามาตย์
คนงานสูบน้ำ
08-7219-8148
thumbs
นายเกณฑ์ สุขสมบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์
09-8196-4810

Share on Line
Share on Pinterest