วันที่ หมวดหมู่ รายการ
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านนาหลัก (คุ้มกุดจับ) หมู่ที่ 6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบบุ่งหมูสี บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรอบบุ่งหมูสี บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 1 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านนาหลัก (คุ้มกุดจับ) หมู่ที่ 6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงและต่ออายุโดเมนเนม เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อถุงยังชีพ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Qurantine LQ ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID ? 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา (รายหัว) ศูนย์พัมนาเด็กเล็กวัดพัทธสีมาราม
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมบำรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำอ้อม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 14 และ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 11 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Qurantine LQ ) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID ? 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกาศึกษาซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดป่านาอีเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest